भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाका पुनर्निमाण सम्बन्धी एन, २०७२